0

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6239″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ایتال تکنیک (italtecnica)

ﺷﺮﮐﺖ ایتال تکنیک ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ 40  ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘـﻢ ﻫـﺎی ﮐﻨﺘـﺮل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ ، ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ . ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺘﺎل ﺗﮑﻨﯿﮑ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ واژه ای اﺳﺖ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

 ﻋﺎﻟﯽ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮﻣﺪﯾـﻮن اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز دراﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

اﺷﺘﯿــﺎق ، ﭘــﻮﯾــﺎﺋـﯽ ، روﺣﯿــﻪ ﺑــﺎﻻ و ﮐﺎر ﮔـﺮوﻫﯽ از ارزش ﻫـﺎی ﻣــﺮدان وزﻧـﺎﻧــﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺷـﺮﮐـﺖ اﯾﺘﺎل ﺗﮑﻨﯿﮑ  ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ را روزاﻧﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺼﻤﯿﻤـﺎت ﺷـﺮﮐـﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺮﮐﺖ روی اﻓﺮاد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ روی رﺷﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ، ﺧﺪﻣـﺎت ﻣﺸﺘـﺮی ، ﮐﻤـﮏ در ﻧﺼﺐ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﯽ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻋﻤـﺎل ﻣﯽ ﮔـﺮدد ، ﺗﻀﻤﯿـﻦ ﺷـﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻤﮏ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

 ﻻزم در ﻣﺤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻧﻮآوری و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻣﺤﺼـﻮل ، ﺗﺤﻘـﻖ ﺻﻨﻌﺘـﯽ  و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﺘﺎل ﺗﮑﻨﯿﮑ  دارای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ، ﺗﺮاﺷﮑﺎری ، ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزی و ﺗﻌﻤـﯿـﺮ و ﻧﮕﻬـﺪاری ، ﺗﺮاﺷـﮑـﺎری ﺧـﻮدﮐـﺎر ،

 ﯾـک اﻧﺒـﺎر ﺑﺰرگ و ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗـﻮﻟﯿﺪ دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت را از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .

ﺑﺮﻧـﺪ اﯾﺘـﺎل ﺗﮑﻨﯿﮑـ

در ﭘﻨـﺞ ﻗﺎره ﺟﻬﺎن ﺣﻀﻮر دارد و ﻧﺎم آن ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻨﺎوری و نو آوری اساس کار است.  ﺑــﺎ اﯾـﻦ درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ این ﮑـﺎر ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐـﺮدن  از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻘﻠﺒـﯽ در ﺑـﺎزارﻫـﺎی رﻗﯿـﺐ است .

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ایتال تکنیک  ﻫﻤﻮاره اﺑﺪاﻋﯽ و ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ. اﯾﺘﺎل ﺗﮑﻨﯿﮑ  در ﺑﺎزار ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ در ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮرﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ 

راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻی ﻣﻨﺎﺳﺐ را دارد، زﯾﺮا ﺗﻤﺎم داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  از ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎزار ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣـﯽ ﺷﻮد ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ داشته شود  و ﺑﺎ ﻣﺸﺘـﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿـﻤ درارتباط باشد. تقاضای آنان را درک کند  و از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐند.

 ﮐـﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺘــﺮی ، اراﺋـﻪ ﮐﻤـﮏ ﻣﻨـﺎﺳﺐ و ﺳﺮﯾـﻊ ﻧﻘﻄـﻪ ﺷﺮوﻋﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗـﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿـﺎزﻫـﺎی ﻣﺸﺘـﺮی را از ﺑﺎزار ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message]

فروشگاه پمپ آنلاین نماینده رسمی فروش محصولات ایتال تکنیک در استان تهران  می باشد.

 

ایتال تکنیک (italtecnica)تنها با ضمانت گروه تکلا می باشد. 

[/vc_message][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ایمنی:
اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮاب ﺷﺪن ، ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻗﺪرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار می گیرند .
ﻣـﻮاد:
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ ورای ﻣﺼـﺮف ﮐﻤﺘـﺮ اﻧـﺮژی دارد. اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺷـﺎﻣـﻞ اﺳﺘـﻔــﺎده از ﻣــﻮادی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮاﺣﺘـﯽ ﻗـﺎﺑـﻞ ﺑـﺎزﯾـﺎﻓـﺖ ﺑـﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﺎﺛﯿـﺮ ﮐﻤﺘـﺮی روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺮای ﻣﺼـﺮف
ﮐﻨﻨـﺪه نیز ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐـﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺘــﺮی  :
اراﺋـﻪ ﮐﻤـﮏ ﻣﻨـﺎﺳﺐ و ﺳﺮﯾـﻊ ﻧﻘﻄـﻪ ﺷﺮوﻋﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗـﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿـﺎزﻫـﺎی ﻣﺸﺘـﺮی را از ﺑﺎزار ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻃـﺮاﺣـﯽ :
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪرن و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻣﺎ را می نوان  ﺑـﺮاﺣﺘـﯽ ﻧﺼـﺐ ﮐـﺮد ، ﺣﺘـﯽ در ﻓﻀــﺎﻫــﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ .
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :
ﻣﺎ از ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ، ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻟﺬا درک
 ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد دارﯾﻢ.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][vc_separator color=”chino” style=”shadow” border_width=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Biro 2000 -M

ﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮای ﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾکی
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ :
روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﮏ ﻓـﺎز را ﺑﺼـﻮرت ﺧـﻮدﮐـﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﻨﺘﯽ
ﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻤﺤﺾ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ آب روﺷﻦ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب ﭘﻤﭗ را ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻤﭗ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﮏ ﮐﺎرﮐﺮدن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎرت
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ – ﻫﻢ ﻋﻤﻮدی و ﻫﻢ اﻓﻘﯽ
ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری
 ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺼﻮرت by-pas

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6249″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”chino” style=”shadow” border_width=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Brio Tank

ﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮای ﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
مشخات فنی:
روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﮏ ﻓـﺎز ﺗـﺎ ﻗـﺪرت ٢ اﺳـﺐ ﺑﺨـﺎر را  ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آب ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﯿﭻ و ﻣﺨﺰن ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻤﺤﺾ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ آب روﺷﻦ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب  ﭘﻤﭗ را ﺧﺎﻣﻮش
می کند .
ﯾﮏ ﻣﺨﺰن آب ﮐﻮﭼﮏ 0/5  ﻟﯿﺘﺮی ﺟﺰو اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه  ﻃﺮاﺣﯽ ﮔـﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ از روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن
ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﭘﻤﭗ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﺋﯽ  ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺘﯽ ﺧﻔﯿﻔﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی می کند.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﻣﺨﺰن
درﺟﻪ ﻓﺸﺎر
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﮏ ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﺎرت
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ – ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ
ﺑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﮐﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ آب

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6255″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”chino” style=”shadow” border_width=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

PM

ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﯽ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ:
ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر
اﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺧـﻮدﮐـﺎر ﺧـﺎﻣـﻮش و روﺷـﻦ ﮐـﺮدن ﭘﻤـﭗ ﻫـﺎی اﻟﮑﺘـﺮﯾﮑـﯽ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺸﺎر
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .
 اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ : معموﻻ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﻟﯿﺎژ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ روﮐﺶ ﻣﻌﻤﻮ ﻧﻘﺮه ‐ ﻧﯿﮑﻞ
 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ 1/4  اﯾﻨﭽﯽ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه
بست کابل های نشکن
بلوک های ترمینال کاملا عایق شده

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6259″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”chino” style=”shadow” border_width=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

loading