انواع پمپ

انواع پمپ 

پمپ ها انواع مختلفی دارند، که فارغ از نوع، کارکرد اصلی مشابه و یکسانی دارند.

پمپ ها را میتوان وسیله ای نامید که ؛

با دریافت نیروی محرکه از الکتروموتور ها و انتقال آن به سیال، افزایش فشار و در نهایت انتقال سیال را به دنبال دارد.

بنابراین با استفاده از پمپ ها میتوان سیالاتی را با فشار کم به جریانی پر فشار از سیال تبدیل نمود.

انواع پمپ های آب و خلاء در فروشگاه پمپ آنلاین

پمپ ها انواع مختلفی دارند، که این تفاوت میتواند در ساختار و یا نوع عملکرد آنها باشد.

بطور کلی به دو نوع اصلی تحت عنوان پمپ های جابجایی مثبت و دینامیکی تقسیم میشوند.

نمایش 60 نتیجه

پشیبانی آنلاین