0
0

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6083″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][vc_empty_space height=”80px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

آکواترم  ﻣﻨﺒـﻊ ﻫـﺎی ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺎ ﺗﯿـﻮپ ﻗـﺎﺑـﻞ ﺗﻌﻮﯾـﺾ آب آﺷـﺎﻣﯿـﺪﻧـﯽ

 

ﺳﺮی ﻣﻨـﺎﺑـﻊ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸــﺎر آب آﺷــﺎﻣﯿـﺪﻧـﯽ آﮐـﻮاﺗــﺮم ، ﮐﯿﻔـﯿـﺖ ﺑﺎﻻﺋﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣـﯽ آورد. ﺗﯿـﻮپ ﻫـﺎی ﻣــﻮرد اﺳﺘﻔـﺎده در داﺧـﻞ ﻣﻨـﺎﺑـﻊ آﮐــﻮاﺗــﺮم ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم اﺳﺘـﺎﻧـﺪاردﻫـﺎی آب آﺷـﺎﻣﯿـﺪﻧـﯽ ﺑﻬـﺪاﺷﺘـﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ. ﺑﻌـﻼوه ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻘﻄـﻪ ای ﮐـﻪ در داﺧﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ آب ﺗﻤﺎس دارد ﺗﯿﻮپ آن ﻣﯽ ﺑـﺎﺷﺪ. ورودی و ﺧـﺮوﺟـﯽ ﻣﻨﺒـﻊ از ﻧـﻮع ﻓﻠﻨـﭻ ﮐــﻪ از ﺟﻨـﺲ اﺳﺘﻨـﻠـﺲ اﺳﺘﯿـﻞ ﯾـﺎ ﻓﻠﺰ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آﮐــﻮاﺗــﺮم  منابع تحت فشارش ﺑﺮای ﻓﺸـﺎرﻫـﺎی ٨،٠١،۶١ و ۵٢ ﺑـﺎر فشار تهیه شده و می تواند به طور کاملا امن با انواع پمپ های   آﺑﯿﺎری ، ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﯾـﺎ دﯾﮕـﺮ ﺳﯿـﺴﺘـﻢ ﻫـﺎی ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر ﺑﻄـﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزﯾﺴﺖ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آن ﺻﺪﻣﻪ ای وارد ﺷﻮد ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ در ﺳـﺎﺧﺘﻤـﺎن ﻫـﺎ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺟﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻮپ داﺧﻞ منبع تحت فشار ، کاملا ﺑـﺎ اﺳﺘـﺎﻧـﺪاردﻫـﺎی ﺑﻬـﺪاﺷﺘـﯽ ﻣﻄـﺎﺑﻘـﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.[/vc_column_text][vc_message]

فروشگاه پمپ آنلاین نماینده رسمی فروش منابع تحت فشار آب آشامیدنی آکواترم ترکیه

در استان تهران  می باشد.

 

آکواترم تنها با ضمانت گروه تکلا می باشد. 

[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”6043″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”100px”][vc_column_text]

منبع ایستاده بدون پایه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

منابع ایستاده پایه دار

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”6044″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_border”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”6045″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_border”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”6046″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_border”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”6047″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_border”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”6049″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_border”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”6057″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_border”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][vc_column_text]

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی آکواترم

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][vc_column_text]

ﺗﯿﻮپ آکواترم

ﺗـﯿـﻮپ از ﺟﻨـﺲ MDPE ﺑـﺎ ﮐﯿـﻔﯿـﺖ ﻋــﺎﻟــﯽ ، ﺑﻬـﺪاﺷﺘــﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
دارای گواهینامه 6920 WRAS ،NSF-61 ، DIN 4507‐3 ، BS و سایر گواهینامه های موجود مربوط به کیفیت
آﭘﺸﻦ : در ﺻـﻮرت درﺧـﻮاﺳـﺖ ﺗﯿـﻮپ از ﺟﻨـﺲ ﺑـﻮﺗﯿـﻞ ﻧﯿـﺰ موجود است
رنگ : قرمز

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”6076″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space height=”50px”][vc_column_text]

ﺳﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space height=”50px”][vc_column_text]

در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺛﺎﺑﺖ آب ﺑﯿﻦ اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻨـﻠـﺲ اﺳﺘﯿـﻞ و دﯾـﺎﻓـﺮاﮔــﻢ از ﺟﻨـﺲ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ ﻗﺮار دارد. ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑـﺪﻧـﻪ ﻓﻠﺰی داﺧﻞ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻟﻮده نخواﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ دارای اﺗﺼـﺎﻻت اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿـﻞ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ . دوام : در ﻣﻨــﺎﺑــﻊ آب آﺷــﺎﻣﯿــﺪﻧـﯽ ﺳـﺎﺧــﺖ آﮐــﻮاﺗـﺮم ، ﻣﻐﺰی ﺷﯿـﺮﻫﺎ ﺑـﺮای ﻣﻘـﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻫﻮا ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای آب ﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎد را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . آﮐـﻮاﺗــﺮم ﺗـﺴـﺖ ﻫـﺎی ﻓﺸـﺎر ﻗـﻮی آب را روی ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﻋﻤـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ، ﻗﺒــﻞ از اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد .

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6059″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”50px”][vc_column_text]

منبع ایستاده پایه دار

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6060″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”50px”][vc_column_text]

منبع ایستاده بدون پایه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_empty_space height=”50px”][vc_single_image image=”6085″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6087″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6088″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][vc_column_text]

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪردﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺗـﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻨﺎﺑـﻊ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر ﻓﻠـﺰی ﻃﺒـﻖ اﺳﺘـﺎﻧـﺪاردﻫﺎی  اتحادیه اروپا PED_CE2014/68/EU
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ دو ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻣلا رباتیک ، لایه زیرین  اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ رﻧﮓ ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ
. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﺗﯿﻮپ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﺮواﺋﯽ ﮔﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ.
ﻓﻠﻨﭻ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﯾﺎ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه

داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﯿﻮپ ﻫﺎی ﻗـﺎﺑـﻞ ﺗﻌـﻮﯾـﺾ و ﻏﯿـﺮ ﻗـﺎﺑـﻞ ﺗﻌﻮﯾـﺾ (ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ آب ، ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ، ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐـﻦ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ)
ﺣﺠﻢ از ۶١/٠ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﺎ ٠٠٠٫٠١ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری۶،٨،٠١،۶١ و ۵٢ ﺑﺎر

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮل

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﺎﻻ ﮐـﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﺗـﻮﻣـﺎﺳﯿـﻮن ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺟﻮد دارد:
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓــﻮق ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﻔــﺎرﺷﺎت ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐــﺎﻣﭙﯿـﻮﺗـﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﻤـﺎم ﺳﻔﺎرﺷـﺎت ﻣﺸﺘـﺮﯾـﺎن ﺳـﺮﯾﻌا تحویل  داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ ﻣـﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻣـﻮﺟـﻮدی ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻧﻬـﺎﺋـﯽ، ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻗﻄـﻌــﺎت ﻧـﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺛﺮ PRE ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻧﻮآوری در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺋﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗـﻮاﻧﺎﺋـﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮات در ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺸﺘﺮی

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

loading